Smart Tutor- aplikacja do nauki matematyki E8, matura

Smart Tutor logo

Jak mogę się odwołać od wyników uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty?

Co zrobić jeśli nie zgadzasz się z liczbą punktów przyznanych na egzaminie?

Rekrutacja do szkół średnich jest  w tym roku wyjątkowo trudna, o miejsce w szkołach średnich walczy 1,5 rocznika, dlatego jeśli tylko masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie zdobytych punktów, warto złożyć wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej. Pamiętaj 1 egzaminator sprawdza dziennie wiele prac i może zwyczajnie popełnić błąd. Zawsze zacznij od policzenia liczby zdobytych punktów, w wielu przypadkach ten 1 lub 2 dodatkowe pkt. decydują o dostaniu się do wymarzonej szkoły.

Pamiętaj jednak o jednym utrudnieniu, dostęp do prac egzaminacyjnych odbywa się zwykle w siedzibie OKE lub innych wyznaczonym przez OKE miejscu, i tak np. wszystkie osoby zdające egzamin w obszarze OKE Poznań (to aż 3 województwa: wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie) muszą przyjechać do Poznania, aby obejrzeć swoją pracę egzaminacyjną.

Jak złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Wnioski o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej będą przyjmowane od dnia wydawania przez OKE zaświadczeń lub informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od dnia 3 lipca 2023 r.

Etap 1: Złożenie wniosku o wgląd do pracy

Prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej ma zdający uczeń oraz jego rodzice.

Termin wglądu: 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, tj. od 3 lipca 2023 r. do 3 stycznia 2024 r.

Wnioski o wgląd  można złożyć w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem ZIU:https://ziu.gov.pl/login
 2. w innej formie, np. osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłanie do OKE wniosku drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a).

We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:

 1. imię i nazwisko zdającego,
 2. PESEL zdającego,
 3. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu,
 4. przedmiot (przedmioty) egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.

Etap 2: Rozpatrzenie wniosku przez OKE

W ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd dyrektor okręgowej

komisji egzaminacyjnej wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę). O wyznaczonym terminie i miejscu wglądu OKE informuje wnioskodawcę. OKE nie udostępnia prac w formie elektronicznej. W szczególnych oraz uzasadnionych przypadkach wynikających z niepełnosprawności osoby uprawnionej do wglądu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić zgodę na zorganizowanie i przeprowadzenie wglądu poza siedzibą OKE.

Wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej termin wglądu może zostać zmieniony:

 1. na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, w ramach możliwości organizacyjnych OKE,
 2. na prośbę OKE, w porozumieniu z osobą uprawnioną do wglądu.

W przypadku spóźnienia się na wgląd przez osobę uprawnioną do wglądu, termin wglądu – jeżeli to możliwe – przesuwany jest na późniejszą godzinę tego samego dnia. Jeżeli dokonanie wglądu tego samego dnia nie jest już możliwe z przyczyn obiektywnych lub na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, termin może zostać przesunięty na inny dzień.

Etap 3: Wgląd do pracy egzaminacyjnej

Zasady przeglądania arkuszy egzaminacyjnych:

 • czas wglądu do 1 pracy egzaminacyjnej nie może być krótszy niż. 30 min.
 • praca egzaminacyjna nie może być kopiowana ale można zrobić jej zdjęcia,
 • jeśli podczas wglądu osoba uprawniona do wglądu zgłasza zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, w tym liczby punktów przyznanych przez egzaminatora, w pierwszej kolejności okręgowa komisja egzaminacyjna powinna dążyć do wyjaśnienia wątpliwości podczas wglądu.

Etap 4: Wniosek o weryfikację sumy punktów

Wniosek o weryfikację sumy punktów (załącznik 16b): można składać wyłącznie po dokonanym wglądzie w terminie 2 dni roboczych od dnia obejrzenia arkusza. We wniosku  o weryfikację sumy punktów uczeń wskazuje numery zadań, co do oceny których wnosi zastrzeżenia wraz z ich uzasadnieniem. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Dane kontaktowe Twojej okręgowej komisji egzaminacyjnej znajdziesz tutaj:

https://cke.gov.pl/komisje-egzaminacyjne/

Tu znajdziesz link do pobrania załączników 16a i 16b:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Najnowsze wpisy na naszym Blogu

Sprawdź nasze najnowsze artykuły związane z Egzaminem ósmoklasisty oraz maturą.

Sam decydujesz kiedy i gdzie się uczysz

Co o aplikacji mówi Natalia- nauczycielka

Co o aplikacji mówi Paweł- nauczyciel